หน้าหลัก | กำหนดการ | หนังสือเชิญประชุม | ลงทะเบียน | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | แบบฟอร์มจองห้องพัก | สถานที่จัดงานประชุม | ติดต่อสอบถาม
Register Online
 
   เข้าระบบ :
อีเมล์ :
รหัสผ่าน:

      ลงทะเบียน

      ลืมรหัสผ่าน

รายละเอียดการลงทะเบียน

 • ผู้จัดการประชุมขอแจ้งให้ทราบว่า ท่านเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ และทุกท่านจะต้องดำเนินการ กรอกข้อมูลลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมบนเว็บไซต์ ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 โดยดำเนินการดังนี้
 1. โอนเงินค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  เป็นจำนวนเงิน 5,500.- บาท (ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561)
  และจำนวน 6,000.- บาท (ภายหลังวันที่ 2 พฤษภาคม 2561)
  เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อ ประชุมงานเภสัชกรรมคลินิก โดย ม.สงขลานครินทร์ เลขที่ 565-424238-9
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 2. เมื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว ขอความกรุณาผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกรอกข้อมูลการลงทะเบียน พร้อมแนบรูปถ่ายหรือไฟล์สำเนาใบโอนเงินที่ เว็บไซต์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ http://www.pharmacy.psu.ac.th โดยคลิกที่ Banner
  โครงการประชุม Trends in Infectious Disease Pharmacotherapy
 3. การโอนเงินให้โอนเงินผ่านทางหน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือผ่านบัตรเงินด่วน (ATM) หรือผ่านบริการทางอินเตอร์เน็ท เท่านั้น
  และโปรดเขียนชื่อ-สกุล ในสำเนาการชำระเงินก่อนอัพโหลดไฟล์ในระบบลงทะเบียน
 4. หากผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหรือสถาบันเดียวกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปสามารถโอนเงินร่วมกันในครั้งเดียวได้
  โดยเขียน ชื่อ – สกุล ในสำเนาใบโอนให้ชัดเจน และอัพโหลดไฟล์การชำระเงินในระบบลงทะเบียนทุกท่าน
 • กรณีผู้เข้าร่วมประชุมโอนเงินแล้ว มีความประสงค์ขอรับเงินคืนค่าลงทะเบียนเนื่องจากเหตุส่วนตัว ทางผู้จัดการประชุมจะหักเงินค่าลงทะเบียนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ดังนี้
  • หากลงทะเบียนหรือกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 คืนค่าลงทะเบียน 90% (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)
  • หากลงทะเบียนหรือกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ภายหลังวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน

 • สำหรับการสำรองที่พัก โรงแรมนารายณ์ ผู้เข้าร่วมการประชุมต้องแจ้งยืนยันการสำรองห้องพักโดยด่วน เนื่องจากห้องพักมีจำนวนจำกัด ถ้าพ้นเวลาที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการประชุมจะถือว่าผู้เข้าร่วมการประชุมไม่สำรองที่พัก และถ้าผู้เข้าร่วมการประชุมไม่เข้าที่พักตามวันและเวลาที่แจ้งสำรองห้องพักไว้ คือ ก่อน หรือ หลัง หรือกลับก่อน หรือเปลี่ยนแปลงย้ายที่พักในระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมการประชุมท่านนั้นจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว กรณีโรมแรมเรียกเก็บค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามแจ้ง

 • ผู้เข้าร่วมการประชุม ที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาโท สาขาเภสัชกรรมคลินิก และต้องการนับการอบรมครั้งนี้เป็นหน่วยกิตสะสมของวิชา Special Topics in Clinical Pharmacy 2 หน่วยกิต จะต้องเสียค่าใช้จ่าย 500 บาท/คน (หน้างานประชุม)

 • ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถ ถามคำถามที่ต้องการทราบเกี่ยวกับหัวข้อการประชุม แล้วส่งคำถามมายังผู้ประสานงานการจัดประชุม

**** ผู้เข้าร่วมประชุมกรอกข้อมูลลงทะเบียนได้ตามลิงค์นี้ ==>ลงทะเบียน
*** ระบบลงทะเบียนจะเริ่มเปิดให้บริการในวันที่ 01 เมษายน 2561


Organized by

พัฒนาระบบโดย : ภานุชญา มณีวรรณ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112