หน้าหลัก |  สมัครสมาชิก | ลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | ติดต่อสอบถาม
Register online

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง Pharmaceutical Care for Patients with Chronic Diseases : Update & Practical 2024 ทั้งหมด 174 คน
 
ลำดับที่
วันที่ลงทะเบียน
ชื่อ
นามสกุล
สถานที่ทำงาน
จังหวัด
สถานะการชำระเงิน
1
20 พ.ย. 66
10:03:33
สุรบถ
สุขสบาย
โรงพยาบาลวังสะพุง
เลย ชำระเงินเรียบร้อย
2
20 พ.ย. 66
10:55:57
สุลาวัณย์
วรรณโคตร
โรงพยาบาลเขาวง
กาฬสินธุ์ ชำระเงินเรียบร้อย
3
20 พ.ย. 66
13:32:37
ศุภวิชญ์
แก้วสังข์
โรงพยาบาลปาดังเบซาร์
สงขลา ชำระเงินเรียบร้อย
4
20 พ.ย. 66
21:42:34
ฐาปกรณ์
เปล่งวรรณ์
โรงพยาบาลชัยภูมิ
ชัยภูมิ ชำระเงินเรียบร้อย
5
21 พ.ย. 66
10:39:27
จิตรลดา
แจ่มวิจักษณ์
โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน
ร้อยเอ็ด ชำระเงินเรียบร้อย
6
21 พ.ย. 66
10:47:04
กวิน
เนียมสา
โรงพยาบาลเฝ้าไร่
หนองคาย ชำระเงินเรียบร้อย
7
21 พ.ย. 66
12:01:32
จิรัฐิติกานต์
อ้วนศิริ
โรงพยาบาลหนองหิน
เลย ชำระเงินเรียบร้อย
8
22 พ.ย. 66
08:37:51
ฤทธิชัย
สุวรรณรัตน์
โรงพยาบาลบ่อไร่
ตราด ชำระเงินเรียบร้อย
9
22 พ.ย. 66
08:50:03
อัจฉรา
ท้าวลา
ร.พ.เจ้าพระยาอภัยภุเบศร
ปราจีนบุรี ชำระเงินเรียบร้อย
10
22 พ.ย. 66
09:18:09
ณัฐวรรณวริน
ย้อนใจทัน
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
เชียงราย ชำระเงินเรียบร้อย
11
22 พ.ย. 66
12:56:10
ผณินทร
โพธิ์หิรัญ
รพ.เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี ชำระเงินเรียบร้อย
12
22 พ.ย. 66
13:16:09
ภิญญดา
วงษ์นาค
โรงพยาบาลศิริราช
กรุงเทพมหานคร ชำระเงินเรียบร้อย
13
22 พ.ย. 66
13:43:30
ชมพูนุท
ชูเลื่อน
โรงพยาบาลสตูล
สตูล ยังไม่ได้แจ้งการชำระเงิน
14
22 พ.ย. 66
15:55:27
ณัฐวดี
รักไพรสุเทพสิริ
โรงพยาบาลศิริราช
กรุงเทพมหานคร ชำระเงินเรียบร้อย
15
22 พ.ย. 66
16:16:59
พีรดา
โพพาทอง
รพ.ศิริราช
กรุงเทพมหานคร ชำระเงินเรียบร้อย
16
22 พ.ย. 66
16:20:23
พิชญ์ภา
พยุงพันธ์
โรงพยาบาลศิริราช
กรุงเทพมหานคร ชำระเงินเรียบร้อย
17
22 พ.ย. 66
18:59:22
กรรณิการ์
เสมเจริญ
รพ ศิริราช
กรุงเทพมหานคร ชำระเงินเรียบร้อย
18
23 พ.ย. 66
02:08:53
แพรไหม
วัชราเรืองวิทย์
โรงพยาบาลเลย
เลย ชำระเงินเรียบร้อย
19
23 พ.ย. 66
09:20:59
วราภรณ์
แสงนัย
ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์
นครสวรรค์ ชำระเงินเรียบร้อย
20
23 พ.ย. 66
13:51:45
นันทิกาญจน์
จันทร์ทวิชัย
โรงพยาบาลหนองหาน
อุดรธานี ชำระเงินเรียบร้อย
21
23 พ.ย. 66
15:31:41
ธนิชกานต์
อิฐรัตน์
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด ชำระเงินเรียบร้อย
22
27 พ.ย. 66
18:42:57
จำเนียร
โสมณวัฒน์
โรงพยาบาลทรายมูล
ยโสธร ชำระเงินเรียบร้อย
23
27 พ.ย. 66
19:29:23
วัลย์ชยา
เดือนเพ็ญ
โรงพยาบาลลอง
แพร่ ชำระเงินเรียบร้อย
24
28 พ.ย. 66
09:15:36
ขนิษฐา
จูฐานพงศ์
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
กรุงเทพมหานคร ชำระเงินเรียบร้อย
25
28 พ.ย. 66
09:32:51
จุฑามาศ
ศรีสุวรรณ
โรงพยาบาลป่าบอน
พัทลุง ชำระเงินเรียบร้อย
26
28 พ.ย. 66
14:09:51
ชยาวี
แก้วบุญ
รพ.ตรัง
ตรัง ชำระเงินเรียบร้อย
27
28 พ.ย. 66
16:11:34
สุขมัย
บุญแก้ว
รพ ชัยนาทนเรนทร
ชัยนาท ชำระเงินเรียบร้อย
28
29 พ.ย. 66
08:29:40
ฬัฐวุฒิ
ปริยานุกูล
โรงพยาบาลหัวไทร
นครศรีธรรมราช ชำระเงินเรียบร้อย
29
29 พ.ย. 66
14:40:07
นัฐกร
จอมทรักษ์
รพ เชียงคาน
เลย ชำระเงินเรียบร้อย
30
30 พ.ย. 66
08:26:12
ลักษณารีย์
ยศยิ่ง
โรงพยาบาลแปลงยาว
ฉะเชิงเทรา ชำระเงินเรียบร้อย
31
01 ธ.ค. 66
11:50:02
ยุวนันท์
ดวงกระโทก
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
นครราชสีมา ชำระเงินเรียบร้อย
32
01 ธ.ค. 66
11:52:28
อธิชา
เทอดโยธิน
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
นครราชสีมา ชำระเงินเรียบร้อย
33
01 ธ.ค. 66
12:54:14
ธันย์ชนก
สิริการ
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
นครราชสีมา ชำระเงินเรียบร้อย
34
01 ธ.ค. 66
21:20:37
รัศมีประภา
ภูมิโคกรักษ์
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
นครราชสีมา ชำระเงินเรียบร้อย
35
02 ธ.ค. 66
22:28:46
นาดียา
ตงลอ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา
ยะลา ชำระเงินเรียบร้อย
36
04 ธ.ค. 66
13:16:17
ปรัสสรา
สามทอง
รพ.สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสนมหาเถร)
พระนครศรีอยุธยา ชำระเงินเรียบร้อย
37
04 ธ.ค. 66
14:42:34
ฐานิดา
นวกุล
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เชียงราย ชำระเงินเรียบร้อย
38
04 ธ.ค. 66
15:23:46
วิภาวดี
ศรีมา
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
พิษณุโลก ชำระเงินเรียบร้อย
39
07 ธ.ค. 66
15:16:29
มณฑกาญจน์
กันเดิน
โรงพยาบาลชัยภูมิ
ชัยภูมิ ชำระเงินเรียบร้อย
40
08 ธ.ค. 66
14:27:59
ณัฐสินี
ประกอบศรีกุล
โรงพยาบาลบางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา ชำระเงินเรียบร้อย
41
08 ธ.ค. 66
14:29:22
โชติรส
หอเจริญ
รพ.นครพิงค์
เชียงใหม่ ชำระเงินเรียบร้อย
42
08 ธ.ค. 66
19:33:54
พชราวลี
โกสิน
โรงพยาบาลแพร่
แพร่ ชำระเงินเรียบร้อย
43
14 ธ.ค. 66
14:45:30
ตวงรัตน์
นุชพิทักษ์
โรงพยาบาลศิริราช
กรุงเทพมหานคร ชำระเงินเรียบร้อย
44
14 ธ.ค. 66
15:46:45
ภัทราวดี
กายสำโรง
โรงพยาบาลปราสาท
สุรินทร์ ชำระเงินเรียบร้อย
45
14 ธ.ค. 66
20:38:57
วิสสพร
ควรฤาชัย
สมิติเวช สุขุมวิท
กรุงเทพมหานคร ชำระเงินเรียบร้อย
46
15 ธ.ค. 66
09:13:51
นนทพัทธ์
เตียววนากูล
โรงพยาบาลเขาย้อย
เพชรบุรี ชำระเงินเรียบร้อย
47
15 ธ.ค. 66
10:07:12
หทัยรัตน์
ณ ระนอง
รพ.สิรินธร กทม.
กรุงเทพมหานคร ชำระเงินเรียบร้อย
48
15 ธ.ค. 66
11:22:52
วิภาวี
คุรุธัช
โรงพยาบาลจักราช
นครราชสีมา ชำระเงินเรียบร้อย
49
15 ธ.ค. 66
19:17:19
มันตา
สิทธิวางค์กูล
โรงพยาบาลเสนา
พระนครศรีอยุธยา ชำระเงินเรียบร้อย
50
17 ธ.ค. 66
12:21:14
ปีย์
พิสุทธิ์เศรณีย์
โรงพยาบาลพล
ขอนแก่น ชำระเงินเรียบร้อย
51
17 ธ.ค. 66
21:36:56
นพพล
คณาญาติ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลสะเดา ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา
สงขลา ชำระเงินเรียบร้อย
52
18 ธ.ค. 66
15:22:06
กษมา
ภักดิ์ศรีแพง
โรงพยาบาลน้ำพอง
ขอนแก่น ชำระเงินเรียบร้อย
53
18 ธ.ค. 66
20:46:46
กัลย์สุดา
วงศ์นันท์
โรงพยาบาลนาน้อย
น่าน ชำระเงินเรียบร้อย
54
19 ธ.ค. 66
16:01:00
ณิชากร
หวะสุวรรณ์
โรงพยาบาลไทยนครินทร์
กรุงเทพมหานคร ชำระเงินเรียบร้อย
55
20 ธ.ค. 66
09:18:13
ชำนาญ
คุณานนท์
ฝ่ายเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี ชำระเงินเรียบร้อย
56
21 ธ.ค. 66
08:57:57
ปฐมพล
คันธะรินทร์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
หนองคาย ชำระเงินเรียบร้อย
57
21 ธ.ค. 66
16:42:30
กัญญารัตน์
ดั่งศิริโชค
รพ.มุกดาหาร
มุกดาหาร ชำระเงินเรียบร้อย
58
28 ก.พ. 67
12:07:36
พรชนก
หาญณรงค์
โรงพยาบาลแม่สอด
ตาก ชำระเงินเรียบร้อย
59
22 ธ.ค. 66
10:47:03
ชาญชัย
รักษาสินบริสุทธิ์
ร.พ.พระนั่งเกล้า
นนทบุรี ชำระเงินเรียบร้อย
60
22 ธ.ค. 66
13:14:22
สรารัตน์
เพ็ชรรุ่ง
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
บุรีรัมย์ อยู่ในระหว่างตรวจสอบ
61
25 ธ.ค. 66
22:11:47
ชุตินันท์
ชาญตระกูลทวี
โรงพยาบาลชุมตาบง
นครสวรรค์ ชำระเงินเรียบร้อย
62
26 ธ.ค. 66
10:27:31
จีรภรณ์
เครือสนธิ์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
กรุงเทพมหานคร ชำระเงินเรียบร้อย
63
26 ธ.ค. 66
11:57:39
ณัฐหทัย
อินยา
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เชียงใหม่ ชำระเงินเรียบร้อย
64
26 ธ.ค. 66
15:13:34
กฤตยาพร
ไชยรัตน์
รพ.บุรีรัมย์
บุรีรัมย์ ชำระเงินเรียบร้อย
65
27 ธ.ค. 66
10:47:30
อรทัย
เงางาม
โรงพยาบาลนางรอง
บุรีรัมย์ ชำระเงินเรียบร้อย
66
28 ธ.ค. 66
13:35:11
จินตนา
ชีวจตุรภัทร
โรงพยาบาลตรัง
ตรัง ยังไม่ได้แจ้งการชำระเงิน
67
30 ธ.ค. 66
18:38:57
นันท์ชญาณ์
ธนกิจศิรินนท์
โรงพยาบาลไทยนครินทร์
กรุงเทพมหานคร ชำระเงินเรียบร้อย
68
01 ม.ค. 67
10:39:19
พิมพ์หทัย
วิชัยสุชาติ
รพ.ค่ายสุรนารี
นครราชสีมา ชำระเงินเรียบร้อย
69
01 ม.ค. 67
12:13:21
อโนชา
วรวิสุทธิวงศ์
โรงพยาบาลเกาะกูด
ตราด ชำระเงินเรียบร้อย
70
02 ม.ค. 67
12:48:24
วรรณภา
หินวิเศษ
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น ชำระเงินเรียบร้อย
71
02 ม.ค. 67
14:40:48
เจษฎากร
ทองอินทร
โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต)
ปทุมธานี ชำระเงินเรียบร้อย
72
02 ม.ค. 67
15:45:21
อิสรีย์
เทพแปง
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เชียงใหม่ ชำระเงินเรียบร้อย
73
03 ม.ค. 67
08:35:29
อัญมณี
พิพัฒน์ทั้งสกุล
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
กรุงเทพมหานคร ชำระเงินเรียบร้อย
74
03 ม.ค. 67
08:50:27
วิภาวี
วาทยะจินดา
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น ชำระเงินเรียบร้อย
75
03 ม.ค. 67
10:40:58
ภคมณ
ลิ้มกีรติ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เชียงใหม่ ชำระเงินเรียบร้อย
76
03 ม.ค. 67
15:11:17
ปัทมา
สหสุนทร
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
กรุงเทพมหานคร ชำระเงินเรียบร้อย
77
04 ม.ค. 67
16:21:59
อัมพิกา
เพิ่มพูนสินสุข
โรงพยาบาลแม่สาย
เชียงราย ชำระเงินเรียบร้อย
78
05 ม.ค. 67
09:57:17
ณัฎฐิยาพร
ไชยาโส
รพ.ฝาง
เชียงใหม่ ชำระเงินเรียบร้อย
79
05 ม.ค. 67
09:59:46
จีรนันท์
จันทร์สะอาด
โรงพยาบาลฝาง
เชียงใหม่ ชำระเงินเรียบร้อย
80
05 ม.ค. 67
15:42:33
กนกวรรณ
จันทร์โต
รพ.วัดโบสถ์
พิษณุโลก ชำระเงินเรียบร้อย
81
05 ม.ค. 67
21:58:40
ดุลยาภรณ์
มะลัยสิทธิ์
รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นครราชสีมา ชำระเงินเรียบร้อย
82
07 ม.ค. 67
21:02:34
บิสมีร์
ซิมะ
โรงพยาบาลปัตตานี
ปัตตานี ยังไม่ได้แจ้งการชำระเงิน
83
07 ม.ค. 67
21:50:14
กุณฑลี
เทียนศรี
โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี
จันทบุรี ชำระเงินเรียบร้อย
84
08 ม.ค. 67
09:53:55
กิตติยา
สง่าบ้านโคก
โรงพยาบาลยะลา
ยะลา อยู่ในระหว่างตรวจสอบ
85
08 ม.ค. 67
09:59:38
โชติมา
พรหมจันทร์
โรงพยาบาลอินทร์บุรี
สิงห์บุรี ชำระเงินเรียบร้อย
86
08 ม.ค. 67
11:35:14
กรุณา
สุขทอง
รพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่
เชียงใหม่ ชำระเงินเรียบร้อย
87
08 ม.ค. 67
11:52:16
พัสตราภรณ์
สำโรง
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
อุบลราชธานี ชำระเงินเรียบร้อย
88
08 ม.ค. 67
15:29:06
ชนม์ธิมา
วัฒนะธนากร
โรงพยาบาลรามาธิบดี
กรุงเทพมหานคร ชำระเงินเรียบร้อย
89
08 ม.ค. 67
18:02:02
ปริญญาภรณ์
ปาเนาะ
โรงพยาบาลยะลา
ยะลา ชำระเงินเรียบร้อย
90
08 ม.ค. 67
22:11:42
กษิรา
นวรัตนากร
รพ.จันทรุเบกษา พอ.
นครปฐม ชำระเงินเรียบร้อย
91
09 ม.ค. 67
14:30:09
ประกาย
นาคะวงค์
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
บุรีรัมย์ ชำระเงินเรียบร้อย
92
09 ม.ค. 67
20:08:54
พุทธินันท์
กระต่ายทอง
รพ เลิดสิน
กรุงเทพมหานคร ชำระเงินเรียบร้อย
93
09 ม.ค. 67
20:54:36
ภูริชญา
ไพสิฐการ
โรงพยาบาลเลิดสิน
กรุงเทพมหานคร อยู่ในระหว่างตรวจสอบ
94
11 ม.ค. 67
19:40:32
ชนัญญา
สุขโสภณ
รพ.ธัญบุรี
ปทุมธานี ชำระเงินเรียบร้อย
95
11 ม.ค. 67
19:54:05
ปนัฎฐา
ดอนหว่างไพร
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17
สุพรรณบุรี ชำระเงินเรียบร้อย
96
12 ม.ค. 67
20:30:23
กรกนก
สรรพากร
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี อยู่ในระหว่างตรวจสอบ
97
14 ม.ค. 67
15:53:29
ญาสุมินทร์
ศรีนางาม
โรงพยาบาลภูผาม่าน
ขอนแก่น ชำระเงินเรียบร้อย
98
15 ม.ค. 67
09:00:44
ณัฐณิชา
เมืองแสน
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
กรุงเทพมหานคร ชำระเงินเรียบร้อย
99
16 ม.ค. 67
15:27:22
ธิดารัตน์
นามสว่าง
โรงพยาบาลสังขะ
สุรินทร์ ชำระเงินเรียบร้อย
100
17 ม.ค. 67
15:41:45
มณีรัตน์
ยศเขื่อน
โรงพยาบาลเอกชล2
ชลบุรี ชำระเงินเรียบร้อย
101
17 ม.ค. 67
16:00:46
ธมนพรหม
ไตรจุฑากาญจน์
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
สงขลา ชำระเงินเรียบร้อย
102
17 ม.ค. 67
16:02:24
ณัฐนันท์
ฐิติพรวณิช
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
สงขลา ชำระเงินเรียบร้อย
103
18 ม.ค. 67
09:37:43
อมรรัตน์
จึงมีชัย
โรงพยาบาลนางรอง
บุรีรัมย์ ชำระเงินเรียบร้อย
104
18 ม.ค. 67
11:45:31
จักรพันธ์
กล้ากรกิจ
โรงพยาบาลมวกเหล็ก
สระบุรี ชำระเงินเรียบร้อย
105
18 ม.ค. 67
15:27:36
จิระเดช
ดงรุ่ง
โรงพยาบาลห้วยเม็ก
กาฬสินธุ์ ชำระเงินเรียบร้อย
106
19 ม.ค. 67
10:52:59
วงเดือน
วิเศษการ
รพ.สองพี่น้อง
จันทบุรี ชำระเงินเรียบร้อย
107
19 ม.ค. 67
15:16:22
ธนาภรณ์
แก่นภูเขียว
โรงพยาบาลชื่นชม
มหาสารคาม ชำระเงินเรียบร้อย
108
19 ม.ค. 67
21:39:51
คมกริช
เดชพิชัย
โรงพยาบาลท่าหลวง
ลพบุรี ชำระเงินเรียบร้อย
109
20 ม.ค. 67
22:17:08
ชุติมน
ศรีศิริสิทธิกุล
โรงพยาบาลจุน
พะเยา ชำระเงินเรียบร้อย
110
22 ม.ค. 67
11:28:28
คุณธิดา
ยังสังข์
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช อยู่ในระหว่างตรวจสอบ
111
22 ม.ค. 67
14:13:55
นูรมา
การาวัล
โรงพยาบาลบันนังสตา
ยะลา ชำระเงินเรียบร้อย
112
22 ม.ค. 67
20:48:04
พีระพงศ์
ภูบาล
โรงพยาบาลวังหิน
ศรีสะเกษ ชำระเงินเรียบร้อย
113
24 ม.ค. 67
16:49:21
ณัฐฐานุช
บัวกลิ่น
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
กาญจนบุรี ชำระเงินเรียบร้อย
114
25 ม.ค. 67
01:19:08
นัสรีน
แวมามะ
รพ.กรงปินัง
ยะลา ชำระเงินเรียบร้อย
115
25 ม.ค. 67
15:19:03
วริญชญา
วงศ์สว่างพานิช
โรงพยาบาลม่วงสามสิบ
อุบลราชธานี ชำระเงินเรียบร้อย
116
25 ม.ค. 67
15:46:10
ณัชญากาญจน์
พานิชพิบูลย์
โรงพยาบาลสิงห์บุรี
สิงห์บุรี ชำระเงินเรียบร้อย
117
25 ม.ค. 67
15:50:39
นิรมล
เรืองสกุล
โรงพยาบาลสิงห์บุรี
สิงห์บุรี ชำระเงินเรียบร้อย
118
29 ม.ค. 67
16:48:23
จินดาหรา
สุจริตวณิช
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เชียงใหม่ ชำระเงินเรียบร้อย
119
25 ม.ค. 67
16:25:31
นิภาพร
มณีขาว
โรงพยาบาลโพนทอง
ร้อยเอ็ด ชำระเงินเรียบร้อย
120
25 ม.ค. 67
17:13:54
วิลาสินี
ทองธรรมชาติ
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
กาญจนบุรี ชำระเงินเรียบร้อย
121
26 ม.ค. 67
15:33:17
ศุภรดา
ฟังอารมณ์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
อุบลราชธานี ชำระเงินเรียบร้อย
122
26 ม.ค. 67
16:34:44
น้ำทิพย์
คงนิล
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
อุบลราชธานี ชำระเงินเรียบร้อย
123
27 ม.ค. 67
14:23:47
พัชรพร
สุลีสถิร
โรงพยาบาลอ่างทอง
อ่างทอง ชำระเงินเรียบร้อย
124
30 ม.ค. 67
09:31:38
วิมลวรรณ
พันธุ์เภา
โรงพยาบาลพิชัย
อุตรดิตถ์ ชำระเงินเรียบร้อย
125
30 ม.ค. 67
10:35:21
สิริลักษณ์
โตวรานนท์
รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก
พิษณุโลก ชำระเงินเรียบร้อย
126
31 ม.ค. 67
09:16:36
จิราวรรณ
ชาภักดี
โรงพยาบาลปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ ชำระเงินเรียบร้อย
127
01 ก.พ. 67
08:37:13
พรวลี
ผลึกเพชร
โรงพยาบาลกระบี่
กระบี่ อยู่ในระหว่างตรวจสอบ
128
01 ก.พ. 67
09:56:39
สุพิชชา
อยู่สุข
รพ.สุรินทร์
สุรินทร์ ชำระเงินเรียบร้อย
129
01 ก.พ. 67
10:38:46
เอกจิตรา
บุญมาก
โรงพยาบาลสุรินทร์
สุรินทร์ ชำระเงินเรียบร้อย
130
01 ก.พ. 67
11:00:30
ปิยะพรรณ
เมธาวิเศษสวัสดิ์
โรงพยาบาลปาย
แม่ฮ่องสอน ชำระเงินเรียบร้อย
131
01 ก.พ. 67
11:50:50
ปิยนาถ
ผดุงสะอาด
รพ.ปทุมธานี
ปทุมธานี ชำระเงินเรียบร้อย
132
01 ก.พ. 67
13:14:51
ธนิน
กองพัฒน์พาณิชย์
รพ.สุไหงโก-ลก
นราธิวาส ชำระเงินเรียบร้อย
133
01 ก.พ. 67
15:46:24
ศศิวิมล
ซื้อเกรียงไกร
ร.พ.สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา ชำระเงินเรียบร้อย
134
01 ก.พ. 67
18:15:57
ณัฐณิชา
รังวารี
โรงพยาบาลคำตากล้า
สกลนคร ชำระเงินเรียบร้อย
135
02 ก.พ. 67
11:40:40
อาวรณ์
แจ่มคีรี
รพ.สามชุก
สุพรรณบุรี ชำระเงินเรียบร้อย
136
02 ก.พ. 67
15:44:28
สุปราณี
โพธิ์ใบ
โรงพยาบาลหนองบัวแดง
ชัยภูมิ ชำระเงินเรียบร้อย
137
02 ก.พ. 67
17:32:38
ภูวารี
สุทธาชีวัน
โรงพยาบาลสุขุมวิท
กรุงเทพมหานคร ชำระเงินเรียบร้อย
138
02 ก.พ. 67
17:35:55
เฉลิมชัย
อภิวัฒนศร
โรงพยาบาลสุขุมวิท
กรุงเทพมหานคร ชำระเงินเรียบร้อย
139
03 ก.พ. 67
22:11:10
สมฤทัย
บุญญาวรรณ
โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
สกลนคร ชำระเงินเรียบร้อย
140
04 ก.พ. 67
08:58:42
ศุภากร
ตัณฑวรรธนะ
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ชุมพร ชำระเงินเรียบร้อย
141
04 ก.พ. 67
09:46:18
นิภาพร
โทขัน
โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว
ยโสธร ชำระเงินเรียบร้อย
142
05 ก.พ. 67
10:53:13
คณิภา
จินตนานนท์
โรงพยาบาลปทุมธานี
ปทุมธานี ชำระเงินเรียบร้อย
143
05 ก.พ. 67
14:31:05
สิรปภา
มาตมูลตรี
โรงพยาบาลทุ่งสง
นครศรีธรรมราช ชำระเงินเรียบร้อย
144
05 ก.พ. 67
15:56:15
ธนัชพรรมณ
สุเทวี
โรงพยาบาลระยอง
ระยอง ชำระเงินเรียบร้อย
145
05 ก.พ. 67
17:53:26
รุ้งเพชร
ถนอมจิตร
โรงพยาบาลบึงสามพัน
เพชรบูรณ์ ชำระเงินเรียบร้อย
146
05 ก.พ. 67
22:02:01
พรทิพย์
มีชัย
โรงพยาบาลระยอง
ระยอง ชำระเงินเรียบร้อย
147
06 ก.พ. 67
14:31:04
วศิน
เหล่าสืบสกุลไทย
สถาบันประสาทวิทยา
กรุงเทพมหานคร ชำระเงินเรียบร้อย
148
07 ก.พ. 67
20:47:17
เนตรนภา
ม่วงรัก
โรงพยาบาลตรอน
อุตรดิตถ์ ชำระเงินเรียบร้อย
149
08 ก.พ. 67
14:22:21
ปิติ
พิทยานุกิจ
รพร.หล่มเก่า
เพชรบูรณ์ ชำระเงินเรียบร้อย
150
08 ก.พ. 67
17:32:00
ชุตินธร
ไชยเพชร
โรงพยาบาลป่าพะยอม
พัทลุง ชำระเงินเรียบร้อย
151
08 ก.พ. 67
20:14:45
พัชราภรณ์
วงเวียน
โรงพยาบาลระยอง
ระยอง ชำระเงินเรียบร้อย
152
12 ก.พ. 67
13:47:27
มลฤดี
เพชรแท้
รพ.กาญจนดิษฐ์
สุราษฎร์ธานี ชำระเงินเรียบร้อย
153
12 ก.พ. 67
14:05:25
อรสุมา
ปาลคะเชนทร์
โรงพยาบาลพนม
สุราษฎร์ธานี ชำระเงินเรียบร้อย
154
12 ก.พ. 67
17:16:38
กัญญาณัฐ
ผอบทิพย์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
กรุงเทพมหานคร ชำระเงินเรียบร้อย
155
13 ก.พ. 67
09:11:17
ฐานิตา
แซ่อ๋อง
รพ.สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ
สุราษฎร์ธานี ชำระเงินเรียบร้อย
156
13 ก.พ. 67
13:52:50
กมลา
ทักษิณาวิสุทธิ์
รพร.เวียงสระ
สุราษฎร์ธานี ชำระเงินเรียบร้อย
157
14 ก.พ. 67
10:10:42
ปรีชญา เรืองฤทธิ์กูล
วิสิทธิ์
โรงพยาบาลศรีนครินทร์
ขอนแก่น ชำระเงินเรียบร้อย
158
14 ก.พ. 67
17:36:41
พีรดา
เกตุวีระพงศ์
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์ ชำระเงินเรียบร้อย
159
14 ก.พ. 67
17:51:51
หนึ่งหทัย
อุดมธนะทรัพย์
รพ.สมเด็จพระยุพพราชสระแก้ว
สระแก้ว ชำระเงินเรียบร้อย
160
15 ก.พ. 67
11:52:08
จันจิรา
หันประดิษฐ์
โรงพยาบาลสมุทรสาคร
สมุทรสาคร ยังไม่ได้แจ้งการชำระเงิน
161
15 ก.พ. 67
17:21:25
ฐิติรัตน์
ถาพรสวัสดิ์
โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
สมุทรปราการ ชำระเงินเรียบร้อย
162
16 ก.พ. 67
09:08:39
อัจจิมา
สระภักดิ์
รพ.ศิริราช
กรุงเทพมหานคร ชำระเงินเรียบร้อย
163
16 ก.พ. 67
12:11:31
ธิติมา
มีศิริ
รพ.กระทุ่มแบน
สมุทรสาคร ชำระเงินเรียบร้อย
164
16 ก.พ. 67
14:41:36
มณธิญา
มีเจริญ
โรงพยาบาลพุทธโสธร
ฉะเชิงเทรา ชำระเงินเรียบร้อย
165
16 ก.พ. 67
14:58:52
ศุภานัน
เหลาคำ
สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
สมุทรสงคราม ชำระเงินเรียบร้อย
166
17 ก.พ. 67
11:07:08
สิรนุช
แสงสำลี
โรงพยาบาลปทุมธานี
ปทุมธานี ชำระเงินเรียบร้อย
167
20 ก.พ. 67
10:20:15
พิชญานิน
องค์ตระกูลอารี
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
เชียงใหม่ ชำระเงินเรียบร้อย
168
23 ก.พ. 67
14:53:23
รัชฎา
วงษ์ช่าง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
ขอนแก่น ชำระเงินเรียบร้อย
169
26 ก.พ. 67
20:11:06
อัญชลิกา
สัจไพบูลย์กิจ
โรงพยาบาลราชวิถี
กรุงเทพมหานคร ชำระเงินเรียบร้อย
170
26 ก.พ. 67
23:25:26
กมลชนก
สมสวัสดิ์
โรงพยาบาลสิชล
นครศรีธรรมราช ชำระเงินเรียบร้อย
171
27 ก.พ. 67
13:39:29
ภัทราพร
กำเนิดสิทธิเสรี
โรงพยาบาลรามาธิบดี
กรุงเทพมหานคร ชำระเงินเรียบร้อย
172
28 ก.พ. 67
12:11:48
ฉันท์ชนก
คุ้มศรี
โรงพยาบาลชลบุรี
ชลบุรี ชำระเงินเรียบร้อย
173
29 ก.พ. 67
23:36:00
พรรณลักษณ์
อุดมพิพัฒน์
โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว
นครสวรรค์ ชำระเงินเรียบร้อย
174
01 มี.ค. 67
09:24:30
ปานจิตต์
พลดร
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ ชำระเงินเรียบร้อย

Organized by

พัฒนาระบบโดย : ภานุชญา มณีวรรณ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
Copyright © 2024 , all rights reserved