Events

Upcoming events 2024

Image-01
Image-02
Image-03
Image-04
Image-05
Image-06

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม/งานประชุมในปี 2024 ได้ตามรายชื่อกิจกรรมด้านล่าง

04 - 06 มี.ค. 67
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก ประจำปี 2567

Pharmaceutical Care for Patients with Chronic Diseases : Update & Practical 2024  ลงทะเบียน

13 - 17 พ.ค. 67
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก ประจำปี 2567

Trends in Infectious Diseases Pharmacotherapy 2024 ลงทะเบียน