Image-01
Image-02
Image-03
Image-04
Image-05
Image-06

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม/งานประชุมในปี 2024 ได้ตามรายชื่อกิจกรรมด้านล่าง

04 - 06 มี.ค. 67
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก ประจำปี 2567

Pharmaceutical Care for Patients with Chronic Diseases : Update & Practical 2024  ลงทะเบียน

13 - 17 พ.ค. 67
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก ประจำปี 2567

Trends in Infectious Diseases Pharmacotherapy 2024 ลงทะเบียน

 
 
Image-01
Image-02
Image-03
Image-04
Image-05
Image-06

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม/งานประชุมในปี 2023 ได้ตามรายชื่อกิจกรรมด้านล่าง

08 - 10 มี.ค. 66
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก ประจำปี 2566

Practical issues in pharmacotherapy in Acute cares: Lessons learned  ลงทะเบียน

16 - 18 มี.ค. 66
งานประชุมวิชาการและงานคืนสู่เหย้า ประจำปี 2566

Future Trends for Pharmacists องค์ความรู้และแนวคิดเพื่ออนาคตสำหรับเภสัชกร  ลงทะเบียน

15 - 19 พ.ค. 66
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก ประจำปี 2566

Trends in Infectious Disease Pharmacotherapy  ลงทะเบียน

 29 - 30 พ.ค. 66
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานบริการเภสัชสนเทศสำหรับแหล่งฝึกปฎิบัติงาน ประจำปี 2566

Critical Appraisal of Research Articles for Pharmacy Practice  ลงทะเบียน

23 - 25 ส.ค. 66
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก ประจำปี 2566 (ออนไลน์)

Pharmacotherapy in Critical Care and Emergency Medicine  ลงทะเบียน

22 - 25 ส.ค. 66
งานประชุมวิชาการนานาชาติ CDD2023 & WKC2023

The 7th Current Drug Development International Conference 2023 and 1st World Kratom Conference  ลงทะเบียน

 
 
Image-01
Image-02
Image-03
Image-04
Image-05
Image-06

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม/งานประชุมในปี 2022 ได้ตามรายชื่อกิจกรรมด้านล่าง

23- 24 ก.ค. 65
โครงการประชุมวิชาการเภสัชกรรมระดับภาคใต้ ประจำปี 2565

Healthcare Transformation and Beyond for Pharmacists  ลงทะเบียน

28- 29 พ.ค. 65
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก (ออนไลน์)

Trends in Infectious Disease Pharmacotherapy Chapter II : Hospital-acquired Infections  ลงทะเบียน

23- 24 เม.ย. 65
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก (ออนไลน์)

Trends in Infectious Disease Pharmacotherapy Chapter I : Community-acquired Infections  ลงทะเบียน

19 - 20 ก.พ. 65
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก (ออนไลน์)

Pharmaceutical Care for Patients with Chronic Diseases : Update & Practical 2022   ลงทะเบียน

6 มี.ค - 1 พ.ค. 65
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก RWIP (ออนไลน์)

การวิจัยเพื่อพัฒนางานทางเภสัชกรรม (Research For
Work Improvement in Pharmacy: RWIP) Module 3 : การดำเนินการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล ลงทะเบียน

Image-01
Image-02
Image-03
Image-04
Image-05
Image-06

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม/งานประชุมในปี 2021 ได้ตามรายชื่อกิจกรรมด้านล่าง

14 พ.ย - 25 ธ.ค. 64
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก RWIP (ออนไลน์)

การวิจัยเพื่อพัฒนางานทางเภสัชกรรม (Research For
Work Improvement in Pharmacy: RWIP) Module 2 : การดำเนินการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล ลงทะเบียน

2 พ.ค - 20 มิ.ย. 64
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก RWIP (ออนไลน์)

การวิจัยเพื่อพัฒนางานทางเภสัชกรรม (Research For
Work Improvement in Pharmacy: RWIP) Module 1  ลงทะเบียน

15 - 16 พ.ค. 64
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 14/2564 (ออนไลน์)

Trends in Infectious Disease Pharmacotherapy Chapter II : Hosital Acquired Infections  ลงทะเบียน

24 - 25 เม.ย. 64
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 11/2564 (ออนไลน์)

Trends in Infectious Disease Pharmacotherapy Chapter I : Community Acquired Infections   ลงทะเบียน

Lizzy McCanzy

Lizzy McCanzy

Office Manager // GWO Marketing

Mary Cooper

Mary Cooper

Junior Art Director // Designfactor

Henny Walls

Henny Walls

Adviser // Cooper & Gump

Cameron Jackson

Cameron Jackson

Junior Partner // Jackson & Son

Liam Walls

Liam Walls

Photographer // Freelance

Leonie Geller

Leonie Geller

Security Manager // Wingman

Susy Cutcher

Susy Cutcher

IT Administrator // WHU Online

Cameron Tucker

Cameron Tucker

Marketing Manager // Wacome

Anna Morgan

Anna Morgan

Trainee // Heymann Design