Upcoming events 2017

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม/งานประชุมในปี 2017 ได้ตามรายชื่อกิจกรรมด้านล่าง

Image-01
Image-02
Image-03
Image-04
Image-05
Image-06
6 - 10 มี.ค. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 15/2560

Pharmaceutical Care for Patients with Chronic Disease  ลงทะเบียน

17 - 18 มี.ค. 2560
โครงการประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2560

Accelerating Tomorrow Pharmaceutical Care Across Academic Update  ลงทะเบียน

3 - 4 พ.ค. 2560
โครงการพัฒนาแหล่งฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม ครั้งที่ 1/2560

Medication Safety Management SysTem; MSMS  ลงทะเบียน

29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 26/2560

Trends in Infectious Disease Pharmacotherapy  ลงทะเบียน

18 - 22 มิ.ย. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 30/2560

Developmental Evaluation in Pharmacy Practice  ลงทะเบียน

21 - 23 มิ.ย. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานบริการเภสัชสนเทศสำหรับแหล่งฝึกปฏิบัติงาน

การประเมินวรรณกรรมระดับพื้นฐานเพื่อประยุกต์ใช้ใน
งานบริบาลทางเภสัชกรรม  ลงทะเบียน

 26 - 30 มิ.ย. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

บทบาทของเภสัชกรด้านยาเตรียมเฉพาะคราวเพื่อบริการ
ด้านสุขภาพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ลงทะเบียน

  22 - 23 ก.ค. 2560
โครงการประชุมวิชาการเภสัชกรรมระดับภาคใต้ ประจำปี 2560

Pharmacist 4.0 ขับเคลื่อนเมืองไทยด้วยหัวใจเภสัชกร  ลงทะเบียน

  18 - 22 ธ.ค. 2560
โครงการประชุมวิชาการ การจัดการทางเภสัชกรรม

เรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางเภสัชกรรม 4.0  ลงทะเบียน