Upcoming events 2018

Image-01
Image-02
Image-03
Image-04
Image-05
Image-06

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม/งานประชุมในปี 2018 ได้ตามรายชื่อกิจกรรมด้านล่าง

5 - 6 ก.ค. 2561
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานบริการเภสัชสนเทศสำหรับแหล่งฝึกปฏิบัติงาน ประจำปี 2561

เรื่อง “หลักการประเมินวรรณกรรมทางการแพทย์ระดับปฐมภูมิเพื่อประยุกต์ใช้ในงานบริบาลทางเภสัชกรรม”  ลงทะเบียน

28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2561
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 18/2561

Trends in Infectious Disease Pharmacotherapy  ลงทะเบียน

23 - 25 พ.ค. 2561
งานประชุมวิชาการนานาชาติ CDD & HTM 2018

The joint international conferences of the 5th Current Drug Development 2018 (CDD 2018) and the 3rd Herbal and Traditional Medicine 2018 (HTM2018).  ลงทะเบียน

30 เม.ย. - 4 พ.ค. 2561
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 14/2561

Pharmacotherapy in Critical Care and Emergency Medicine  ลงทะเบียน

16 - 17 มี.ค. 2561
โครงการประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2561

Integrative Pharmacist : Herbal Medicine and Nutraceutical for Future Health Care  ลงทะเบียน

5 - 9 มี.ค. 2561
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 7/2561

Pharmaceutical care for Patients with Chronic Disease  ลงทะเบียน

5 - 9 ก.พ. 2561
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 6/2561

Essential Course for Pharmacy Practice in Kidney Disease  ลงทะเบียน